Зробити пожертву
Укр / Eng
14.03.22

Текст звернення українською мовою

Ми, ті, що нижче підписалися, гуманітарні організації, діяльність яких спрямована на забезпечення захисту та дотримання прав людини постраждалого населення та дітей, наполегливо закликаємо українську та міжнародну владу, а також міжнародне співтовариство розробити правовий механізм захисту дітей, які перетинають південно-західний державний кордон України без супроводу або в компанії незнайомців.

За даними OCHA, станом на 8 березня з України з початку військової ескалації та продовження війни Російською Федерацією,  близько двох мільйонів людей втекли до Польщі, Угорщини, Румунії, Молдови, Словаччини, Болгарії та інших країн.

Також національні та міжнародні ЗМІ неодноразово повідомляли, що діти перетнули південно-західний державний кордон України без супроводу чи в компанії незнайомих людей. Крім того, українська громадська організація Благодійний фонд «Право на захист» (далі – R2P) також отримала дзвінки на свою гарячу лінію щодо необхідності відправити дітей для перетину державного кордону з абсолютно незнайомими людьми, оскільки інших варіантів немає.

У такій ситуації необхідно принаймні враховувати, що відповідно до статті 11 Конвенції про права дитини держави-учасниці вживають заходів для боротьби з незаконним переміщенням і неповерненням дітей за кордон.

Тому є гостра потреба належним чином організувати перетин південно-західного державного кордону України дітьми без супроводу або дітьми в компанії незнайомих людей (а також найближчих родичів). Це означає, що названі діти будуть перетинати державний кордон у супроводі чиновника, чи представника афілійованої неурядової організації, тоді як очікується, що такі діти будуть прийняті, задокументовані та розміщені державним службовцем або представником афілійованої громадської організації в організованому порядку.

Отже, для захисту вищезгаданих дітей ми закликаємо:

  •  забезпечити найвищий рівень захисту дітей без супроводу та дітей у супроводі незнайомих та не найближчих родичів, які перетинають південно-західний державний кордон України;
  •  об’єднати зусилля українських та міжнародних партнерів, у тому числі органів державної влади та міжнародних та національних неурядових організацій щодо забезпечення зазначеного рівня захисту;
  •  терміново розробити правовий документ, який містить механізм та взаємні зобов’язання щодо безпечного та швидкого перетину південно-західного державного кордону України дітьми та дітьми без супроводу в оточенні незнайомих та не найближчих родичів.

Ми, ті, що нижче підписалися, гуманітарні організації, зобов’язуємося направити заклик до відповідних зацікавлених сторін та залучити їх до розробки названого правового механізму.

За додатковою інформацією звертайтеся до пані Тетяни Лузан, адвокаційної координаторки R2P, електронною поштою [email protected].

Національна мережа дітей – Болгарія

Асоціація розширення прав і можливостей дітей та сім’ї «AVE Copiii»

Партнер з розвитку ERIKS

Українська мережа прав дитини, Україна

Благодійний фонд «Право на захист», Україна

Коаліція “Права дитини в Україні” 

Міжнародний благодійний фонд «Карітас Україна»

Фундація Empowering Children Foundation, Польща

The text of the address in English

Appeal to international organizations for the protection of Ukrainian children who are forced to cross the border unaccompanied by adults

We, the undersigned humanitarian organizations, whose activities are aimed at ensuring the protection and observance of human rights of conflict affected population and of children, urgently call on the Ukrainian and international authorities as well as on international community as such to act on producing a reciprocal legal mechanism to protect children crossing the southwest Ukrainian state border unaccompanied or in company of strangers.

OCHA data shows that as of March 8 around two million people have fled Ukraine since the beginning of the military escalation and continuation of the war by the Russian Federation to Poland, Hungary, Romania, Moldova, Slovakia, Bulgaria and other countries. 

Also national and international mass media informed not once that children have crossed southwest Ukrainian state border unaccompanied or in company of strangers. Besides, the Right to Protection Charitable Foundation (hereinafter – R2P), a Ukrainian non-governmental organization,  has also received calls to its hotline regarding a necessity to send children to cross the state border with complete strangers since no other options are available.  

In a situation like this it is necessary to at least consider that according to Article 11 of the Convention on the Rights of the Child States Parties shall take measures to combat the illicit transfer and non-return of children abroad.

Therefore, there is a dire need to properly organize crossing of the southwest Ukrainian state border by unaccompanied children or children in company of strangers (not closest relatives as well). Meaning that the named children will cross the state border accompanied by either a public officer or a representative of an affiliated non-governmental organization, whereas it is expected that such children will be accepted, documented and housed by a public officer or a  representative of an affiliated non-governmental organization in an organized manner.

Consequently, in order to protect the aforementioned children we urge:

  •  to ensure the highest level of protection for unaccompanied children and children in company of strangers and not closest relatives crossing the southwest Ukrainian state border;
  •  to combine efforts of Ukrainian and international partners, including state authorities and international and national non-governmental organizations on ensuring the aforementioned level of  protection;
  •  to urgently produce a legal instrument containing a mechanism and mutual obligations regarding safe and prompt crossing of the southwest Ukrainian state border by the unaccompanied children and children in company of strangers and not closest relatives.

We, the undersigned humanitarian organizations, commit to submit the call to the respective stakeholders and to engage them in elaboration of the named legal mechanism.

For more information please contact Mrs. Tetiana Luzan, Advocacy Coordinator at R2P, by email at [email protected] 

National Network for Children – Bulgaria  

The Association for Child and Family Empowerment “AVE Copiii”

ERIKS Development Partner

Ukrainian Child Rights Network, Ukraine

Right to Protection Charitable Foundation, Ukraine

Coalition “Child Rights in Ukraine” 

International Charitable Foundation Caritas, Ukraine 

Empowering Children Foundation, Poland