Зробити пожертву
Укр / Eng
15.07.22

У травні 2022 р. набув чинності новий Порядок формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (далі – Порядок), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 р. № 495

Запропонований ним механізм покликаний вирішити одне з найбільш актуальних на сьогодні питань – питання забезпечення внутрішньо переміщених осіб (далі – «ВПО») житлом, принаймні на певний проміжок часу. Тож, нижче ми розглянемо, як саме ВПО можуть отримати тимчасове житло за новими правилами, встановленими Порядком. 

Тимчасове житло для ВПО: нові умови та механізм надання

І.   Фонд житла, призначеного для тимчасового проживання ВПО

Тимчасове житло надається ВПО з фонду житла, призначеного для тимчасового проживання ВПО (далі – фонд), що формується сільськими, селищними, міськими радами або уповноваженими ними органами (далі – «уповноважені органи»), зокрема, шляхом будівництва або придбання житла.

Уповноважений орган, який прийняв рішення про формування фонду, веде облік житлових приміщень такого фонду за спеціальною формою, встановленою законодавством. Житлові приміщення з фонду не підлягають приватизації, обміну та поділу, передачі їх у піднайм, використанню для вселення до них інших осіб!

УВАГА!

Згідно з Порядком, у разі якщо для фінансування формування фонду використовуються кошти міжнародних донорів (міжнародна технічна допомога), умови формування фонду житла, а також надання його ВПО для тимчасового проживання можуть бути визначені окремими угодами з такими міжнародними донорами та іншими прирівняними до них документами. Тож, вони можуть відрізнятись від умов, встановлених Порядком! 

ІІ.   Загальні правила надання тимчасового житла

ВПО та членам її сім’ї безоплатно надається житлове приміщення з фонду за місцем фактичного проживання/перебування в межах території уповноважених органів.

Житло надається на строк до 1 року, але цей строк може бути продовжено.  

Площа житла – не менш як 6 кв. метрів на одну особу.

УВАГА! Першочергове право на забезпечення житловим приміщенням з фонду мають:  

 • багатодітні сім’ї; 
 • сім’ї з дітьми; 
 • вагітні жінки; 
 • особи, які втратили працездатність; 
 • особи пенсійного віку з числа тих, житло яких було зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації (раніше першочергове право на забезпечення таким житлом мали всі особи пенсійного віку з числа ВПО).  
Тимчасове житло для ВПО: нові умови та механізм надання

ІІІ.   Механізм надання тимчасового житла

КРОК 1.  Подання документів для взяття на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання

ВПО має стати на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання (далі – Облік).

Для цього ВПО подає заяву за формою згідно з додатком 1 до Порядку із підписами всіх повнолітніх членів сім’ї до уповноваженого органу, у межах території якого вони перебувають на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб.

При цьому термін “сім’я” вживається у значенні, наведеному в статті 3 Сімейного кодексу України.

Взяття на Облік може здійснюватися за заявою представників, уповноважених ВПО, на основі письмової довіреності, завіреної в установленому законом порядку.


НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ДОДАЮТЬСЯ ДО ЗАЯВИ

(пункт 12 Порядку) 

1.Копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.У разі подання заяви уповноваженим представником ВПО пред’являються документи, що посвідчують особу представника, та копія довіреності.
2.Копія довідки ВПО про взяття на облік в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та копії відповідних довідок членів сім’ї (за наявності).
3.Копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо).
4.Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття, повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають відмітку в паспорті громадянина України).
5.Копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні ВПО житлових приміщень із фонду. Факт знищення або пошкодження житла, яке призвело до неможливості його використання за призначенням, підтверджується особистою заявою заявника та членів його сім’ї!

УВАГА!  У разі подання документів, що містять недостовірні відомості, ВПО несе відповідальність згідно із законом!

Уповноважений орган, що здійснює взяття на Облік, повинен видати особі, яка подала відповідну заяву, опис документів, в якому зазначається: 

 • інформація про дату подання та реєстрації заяви; 
 • реєстраційний номер заяви; 
 • перелік документів, доданих до заяви. 

Опис видається за підписом посадової особи, яка прийняла відповідні документи.

Пам’ятайте! Перебування на Обліку не є підставою для відмови ВПО в подальшому взятті такої особи на:

 • соціальний квартирний облік;
 • облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов;
 • облік осіб, які мають право на отримання житла (пільгових кредитів на будівництво і придбання житла) за державними житловими програмами для окремих категорій осіб, визначених законодавством;
 • інші види обліку для отримання житла.
Тимчасове житло для ВПО: нові умови та механізм надання

КРОК 2.  Рішення про взяття на облік або відмову у взятті на облік

Рішення про взяття ВПО на Облік / відмову у взятті на Облік приймається уповноваженим органом протягом 1 робочого дня після подання відповідної заяви.

У взятті на Облік може бути відмовлено з наступних підстав: 

 • неподання необхідного пакета документів, зазначених у пункті 12 Порядку (крім випадків, коли такі документи були знищені або пошкоджені, що підтверджується відповідною заявою громадянина);
 • подання документів, що містять недостовірні відомості.

УВАГА!  Якщо ВПО було взято на Облік, в подальшому її може бути знято з Обліку з наступних підстав: 

 • заява ВПО про зняття з Обліку;
 • зміна особою місця проживання;
 • скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за наявності підстав, передбачених частиною першою статті 12 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”;
 • неотримання протягом 30 календарних днів без поважних причин ордера на вселення в житлове приміщення або неповідомлення протягом цього самого строку про поважні причини, що не дають їй можливості отримати ордер на вселення в житлове приміщення;
 • подання завідомо недостовірних відомостей, що є підставою для взяття ВПО на Облік.

КРОК 3.  Рішення про надання житла

У разі надходження до фонду житлових приміщень, придатних для надання в тимчасове користування ВПО та членам їх сімей, відповідний уповноважений орган протягом 3 робочих днів з дня надходження такого житла зобов’язаний прийняти рішення про надання житла ВПО.

Визначення осіб, яким будуть надані житлові приміщення, здійснюється уповноваженим органом за результатами нарахування балів за бальною системою оцінювання потреби в житлі для ВПО (див. Розділ IV “БАЛЬНА СИСТЕМА”).

УВАГА!  

У разі зміни обставин, що були підставою для взяття на Облік та/або отримання житлових приміщень із фонду, ВПО зобов’язана протягом 7 робочих днів повідомити про це уповноважений орган! 

КРОК 4.  Ордер на вселення в житлове приміщення

На підставі рішення про надання ВПО та членам їх сімей житлових приміщень із фонду уповноваженим органом видається ордер на вселення в житлове приміщення. Ордер видається за формою згідно з додатком 2 до Порядку.

Ордер вручається: 

 • ВПО, на ім’я якої він виданий, або 
 • представнику, уповноваженому такою ВПО, на основі письмової довіреності, завіреної в установленому законом порядку.

УВАГА!

У разі коли ВПО або уповноважений нею представник не отримали протягом 30 календарних днів без поважних причин ордер або не повідомили протягом цього самого строку про поважні причини, що не дають їм можливості отримати ордер, вони позбавляються права на отримання ордера, а ВПО – на вселення в житлове приміщення. 

Це також є підставою для зняття ВПО з Обліку, але не позбавляє ВПО права повторно звернутися для взяття на Облік.

Поважними визнаються причини, які не залежать від волі ВПО або уповноваженого нею представника.

Пам’ятайте! Рішення про надання ВПО та членам їхніх сімей житлових приміщень із фонду може бути переглянуте до або після видачі ордера в разі виявлення обставин, що не були раніше відомі та могли вплинути на таке рішення!

КРОК 5.  Договір користування житловим приміщенням

Користування житловими приміщеннями з фонду здійснюється на підставі договору за формою, встановленою наказом Держжитлокомунгоспу від 14 травня 2004 р. № 98 (далі – “договір користування”).

Договір користування укладається після видачі ордера на житлове приміщення з фонду між (і) уповноваженим органом або уповноваженою ним особою та (іі) ВПО, якій надається житлове приміщення в тимчасове користування.

У договорі користування зазначаються особи, які проживатимуть разом із ВПО. Такі особи набувають рівних із нею прав та обов’язків щодо користування житловими приміщеннями!

Строк проживання розраховується з дати підписання договору користування.

КРОК 6.  Вселення в житлове приміщення

Ордер і договір користування є підставою для вселення в житлове приміщення з фонду і користування таким житловим приміщенням на договірних умовах.

Після вселення в житлове приміщення з фонду ВПО здає ордер балансоутримувачу будинку (приміщення).

ІV.   Бальна система

Пріоритетність надання ВПО житлових приміщень із фонду визначається за кількістю балів, що набере ВПО/сім’я, за передбаченою Порядком системою нарахування балів.

Бали нараховуються за такими критеріями: 

1) пріоритетні критерії, нараховуються на сім’ю за найвищим показником (тобто якщо сім’я відповідає кільком пріоритетним критеріям, то обирається критерій з найвищим балом).  

До пріоритетних критеріїв належать такі: 

 • сім’ї з трьома і більше дітьми – 27 балів;
 • сім’ї з двома дітьми – 26 балів;
 • сім’ї з однією дитиною – 25 балів;
 • сім’ї, у складі яких є вагітні жінки, – 24 бали;
 • сім’ї, у складі яких є особи, які втратили працездатність, – 23 бали;
 • сім’ї, у складі яких є особи пенсійного віку, – 22 бали;

2)  загальні критерії, які нараховуються за наявності відповідних підстав. 

До загальних критеріїв належать, серед іншого, такі: 

 • сім’ї з дітьми, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) під час збройної агресії Російської Федерації, – 3 бали на сім’ю;
 • сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, визначені абзацом першим  пункту 1 статті 10, та сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України, визначені статтею 101 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, у складі яких є ВПО, – 2 бали на сім’ю;
 • ВПО з числа осіб, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни, визначених у пунктах 11 – 15 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та члени їх сімей – 1 бал на особу;
 • наявність у складі сім’ї дитини, якій надано статус постраждалої внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту, – 2 бали на кожну дитину;
 • сім’ї з дітьми з інвалідністю – 3 бали на кожну дитину;
 • багатодітні сім’ї – 2 бали на сім’ю;
 • неповні сім’ї з дітьми, де мати чи батько виховують їх самостійно, – 2 бали на сім’ю;
 • сім’ї, у складі яких є непрацездатні особи, – 2 бали на сім’ю;
 • особи з інвалідністю I і II групи з числа ВПО – 2 бали на особу;
 • особи, нагороджені державними нагородами за безпосередню участь в АТО, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації, – 1 бал за одну нагороду;
 • сім’ї, які мають клопотання щодо потреби в забезпеченні житлом для тимчасового проживання від підприємства, установи, організації в галузі науки, охорони здоров’я, освіти, культури та фізичної культури і спорту щодо спеціаліста з числа ВПО, який є висококваліфікованим фахівцем у відповідній галузі, – 2 бали на сім’ю.

Ці та інші загальні критерії наведено у пункті 20 Порядку. При цьому рішенням уповноваженого органу може бути затверджений перелік додаткових загальних критеріїв, загальна кількість балів за якими може становити не більше 20 балів на сім’ю! 

У разі рівної кількості балів пріоритет на отримання житлових приміщень має особа, заява якої була зареєстрована раніше за часом.

V.   Користування житлом

ВПО та члени її сім’ї зобов’язані: 

 • дотримуватися умов договору користування, правил користування житловими приміщеннями, утримання житлового будинку та прибудинкової території;
 • своєчасно вносити плату за житлово-комунальні та інші послуги.

Перелік житлово-комунальних та інших послуг, умови їх оплати визначаються укладеним договором користування.  Обов’язок внесення плати за них виникає з дня підписання такого договору!

Встановлені законодавством пільги та субсидії надаються користувачам житлових приміщень на загальних підставах.

УВАГА! Надане в тимчасове користування житло забороняється: 

 • приватизувати; 
 • обмінювати; 
 • здійснювати поділ житла;
 • використовувати для провадження підприємницької діяльності;
 • здавати у піднайм; 
 • вселяти до наданого житла інших осіб, не зазначених у відповідному договорі користування житлом.

VІ.   Строк користування житлом та його продовження  

Житлові приміщення з фонду безоплатно надаються ВПО та членам їхніх сімей у тимчасове користування на строк до 1 року з можливістю продовження на наступний строк у разі відсутності змін у їх статусі та якщо вони не набули іншого місця проживання.

Продовження строку користування житлом передбачає такі кроки: 

 • ВПО, в разі відсутності істотних змін, що спричинили внутрішнє переміщення, або обставин, що раніше існували, та якщо вона не набула іншого місця проживання не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення строку договору користування подає заяву уповноваженому органу про продовження строку надання житлового приміщення з фонду.

До такої заяви додаються документи, передбачені пунктом 12 Порядку;

 • уповноважений орган зобов’язаний розглянути відповідну заяву не пізніше ніж за 50 календарних днів до закінчення строку дії договору користування та письмово повідомити заявнику про прийняте рішення.

Продовження строку проживання у житлових приміщеннях з фонду здійснюється відповідно до умов, передбачених Порядком.

УВАГА! 

У разі коли ВПО не повідомила про свій намір продовжити дію договору користування в установлені строки та порядку, вона втрачає право на продовження договору користування та зобов’язана звільнити житлове приміщення протягом 3 робочих днів після закінчення строку дії договору користування!

Пам’ятайте! Уповноважений орган за 14 робочих днів до закінчення строку проживання, визначеного договором користування, попереджає ВПО про необхідність звільнення житла.

VІІ.   Дострокове припинення надання житлового приміщення

Підставами для прийняття рішення про дострокове припинення надання житлового приміщення з фонду є:

 • отримання в користування ВПО або придбання нею іншого житла (житлового приміщення);
 • скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
 • подання завідомо недостовірних відомостей, що стали підставою для надання ВПО житлового приміщення з фонду;
 • систематичне порушення ВПО та/або членами її сім’ї правил користування житловим приміщенням з фонду;
 • приведення ВПО та/або членами її сім’ї житлового приміщення з фонду в непридатний для використання стан;
 • порушення умов договору користування після застосування до ВПО заходу впливу, передбаченого пунктом 38 Порядку (див. Розділ VIII “ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ВПЛИВУ”); 
 • непроживання ВПО в житловому приміщенні безперервно більше половини строку, на який укладено договір користування;
 • зміна обставин непереборної сили, які унеможливлюють повернення громадянином до місця свого постійного проживання;
 • інші підстави, встановлені законом.

VІІІ.   Застосування заходів впливу

Не слід забувати, що порушення ВПО умов договору користування житлом тягне за собою: 

 • письмове попередження про порушення умов договору користування;
 • розгляд питання про дострокове припинення надання житлового приміщення з фонду;
 • подання позову до суду про виселення без надання іншого житлового приміщення.

УВАГА! Примусове виселення ВПО та членів її сім’ї із житлових приміщень фонду здійснюється лише на підставі рішення суду!

ВПО, яка за договором користування не виконує обов’язки, передбачені законодавством і таким договором, несе відповідальність, передбачену законом.

IX.   Переваги та недоліки нового порядку   

Новий Порядок має низку переваг в порівнянні з попереднім регулюванням відповідних питань. Нагадаємо, що раніше механізм надання тимчасового житла ВПО визначався Порядком надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. № 582 (далі – Порядок № 582), який наразі втратив свою чинність. Водночас, деякі питання виникають і щодо положень нового Порядку. Тож, розглянемо більш детально основні його переваги та недоліки. 

До переваг нового Порядку можна віднести такі: 

 • одночасно із затвердженням Порядку, постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 р. № 495 було затверджено Порядок викупу, будівництва житла з метою передачі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, а також Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на викуп, будівництво житла з метою передачі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Тож, Урядом було створено комплекс нового регулювання механізмів формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання ВПО, та надання ВПО житла з таких фондів;
 • хоча загальний підхід до надання тимчасового житла ВПО не зазнав кардинальних змін (як і раніше, спочатку особа має стати на Облік, а потім – після надходження до фонду відповідних приміщень – приймається рішення про надання ВПО тимчасового житла), сам процес став простішим та коротшим. Якщо раніше висновок щодо взяття особи на Облік спочатку затверджувався спеціальною комісією, після чого остаточне рішення приймалось уповноваженим органом протягом 30 календарних днів з дня подання йому такого висновку, зараз відповідне рішення уповноважений орган має прийняти протягом 1 робочого дня після подання ВПО заяви і визначених Порядком документів. Безперечно, це є значним плюсом нового Порядку; 
 • спрощено перелік документів, які додаються до заяви про взяття особи на Облік. Наразі Порядок не вимагає подання такого документа, як довідка про доходи заявника та всіх членів його сім’ї за попередні шість місяців. 

Крім цього, плюсом нового Порядку можна вважати і можливість підтвердження факту знищення або пошкодження житла, яке призвело до неможливості його використання за призначенням, особистою заявою ВПО-заявника та членів його сім’ї. Ці умови видаються достатньо простими та необтяжливими. Так само, у випадку відсутності інших документів, необхідних для взяття на Облік, через їх знищення або пошкодження, особа може підтвердити це відповідною заявою;

 • новий Порядок більше не містить таких передумов взяття на Облік, як відсутність у ВПО та будь-якого з членів її сім’ї у власності житлового приміщення або його частини, придатного для проживання, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій і Луганській областях, АР Крим і м. Севастополь, та в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення (розмежування), у районі проведення АТО, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ у Донецькій і Луганській областях, та інших, пов’язаних з цим вимог.  Це свідчить про адаптування механізму надання тимчасового житла до умов сьогодення. 

Водночас, слід звернути увагу на те, що форма заяви про взяття на Облік, що міститься в додатку 1 до Порядку, все ж передбачає питання щодо наявності (і) у будь-кого з членів сім’ї у власності житлового приміщення/частини житлового приміщення, придатного для проживання, та (іі) у власності ВПО або будь-кого з членів сім’ї житлового приміщення/частини житлового приміщення, що зруйноване або непридатне для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації.  

При цьому, серед недоліків Порядку можна відзначити такі: 

 • раніше питання надання ВПО тимчасового житла регулювались декількома постановами Кабінету Міністрів України. Окрім згаданого вище Порядку № 582, який визначав основні умови і правила надання тимчасового житла, основа для надання такого житла ВПО була закладена Порядком надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2004 р. № 422. Згідно з його п. 3, надання ВПО житлових приміщень з фондів  житла  для  тимчасового  проживання внутрішньо переміщених осіб здійснюється  відповідно  до  цього  порядку,  за  винятком особливостей, визначених Порядком № 582

Наразі ж, після ухвалення нового Порядку в квітні цього року, Порядок № 582 втратив свою чинність. Водночас, зміни до згаданої вище постанови Кабінету Міністрів України № 422 та затверджених нею документів Урядом внесені не були. Тож, фактично, наведені вище положення продовжують діяти і зараз, так само посилаючись на вже нечинний на сьогодні Порядок № 582. Слід зазначити, що така ситуація це тільки не полегшує сприйняття норм законодавства, але може додатково заплутати тих, хто намагатиметься одержати тимчасове житло. Тож, сподіваємось, що ця ситуація буде виправлена в майбутньому; 

 • як уже зазначалось, визначення пріоритетності надання ВПО житла здійснюється за передбаченою Порядком системою нарахування балів. При цьому, одним із загальних критеріїв нарахування балів, згідно з Порядком, є такий: 

сім’ї, у яких середньомісячний сукупний дохід за попередні шість місяців, розрахований уповноваженим органом відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мінфіну, Держстату, Держкоммолодьспорттуризму від 15 листопада 2001 р. № 486/202/524/455/3370, менший від прожиткового мінімуму на сім’ю в розрахунку на місяць та величини регіонального показника опосередкованої вартості наймання житла, – 3 бали на сім’ю. 

Однак зазначена Методика втратила чинність ще в серпні 2021 р. Тож, наразі новий Порядок посилається на нечинний нормативний акт. Питання обчислення середньомісячного доходу для всіх видів соціальної допомоги наразі регулюється іншим документом  – Порядком обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 632

 • попередній Порядок № 582, визначаючи умови та строк повідомлення заявника про відмову у взятті на Облік, не містив відповідних положень щодо того, яким чином і коли особу повідомляють про її зняття з Обліку, а також про необхідність отримання ордера на вселення в житлове приміщення. Наразі новий Порядок не містить чітких умов повідомлення заявника ані щодо прийнятого рішення про взяття на Облік / відмову у цьому, ні про зняття з Обліку, ані щодо видачі та необхідності отримання ордеру.  

При цьому слід зазначити, що адреса, за якою може здійснюватися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції, та контактний номер заявника мають бути зазначені в заяві про взяття на Облік. Тож, можна дійти висновку, що повідомлення будуть надаватись за вказаними контактними даними. При цьому, однак, залишається питання щодо строків надання таких повідомлень уповноваженим органом, що може бути критично важливим, коли повідомлення стосується необхідності одержання ордеру, адже неодержання ордера протягом 30 календарних днів без поважних причин або неповідомлення в цей строк про поважні причини, що не дають можливості отримати його, можуть призвести до втрати ВПО права на вселення у відповідне приміщення; 

 • згідно з Порядком № 582, при вселенні та виселенні ВПО з житлового приміщення з відповідного фонду мав складатись акт стану житлового приміщення та приймання-передачі приміщення з описом майна, інвентарю тощо за формою, встановленою Порядком № 582. Наразі новий Порядок не передбачає ані відповідних положень щодо складення акту, ані його форми. Водночас, фіксація стану приміщення та майна, що знаходиться в ньому, може бути доцільною для захисту інтересів як ВПО, так і уповноважених органів; 
 • Порядок містить певні технічні недоліки (помилкові посилання на певні з його положень). 

Однак, незважаючи на всі зазначені вище питання, що переважно носять технічний характер і можуть бути врегульовані шляхом внесення змін до Порядку, основним відкритим питанням все ж таки залишається питання формування фонду, а саме наявності коштів для будівництва або придбання приміщень, а також достатньої кількості відповідних приміщень, що можуть бути надані ВПО.  При цьому видається, що головною перешкодою, яка може завадити ефективному функціонуванню Порядку, може стати саме відсутність коштів для формування уповноваженими органами фондів житла. В такому разі Порядок навряд чи зможе принести переселенцям будь-яку користь. Водночас, за умови наявності відповідних ресурсів, новий Порядок і передбачений ним механізм можуть стати одним зі шляхів вирішення житлових питань, що наразі постали перед тисячами людей в результаті збройної агресії Російської Федерації.